Genç Bayrak Gazetesi

Zuhur

Haydar Baki

Haydar Baki

  • 16 Şubat 2021, 05:18

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, mü’minlere kendilerini sevmelerini emir buyurduğu, Hz. Muhammed (s.a.a.) Efendimizin ise ümmetine onlara sarıldıkları nisbetle asla sapıtmayacakları iki emanetten biri ilan ettiği Ehl-i Beyt’idir. Ehl-i Beyt imamları Hz. Fâtımatü’z-Zehra annemizin soyundan gelmektedir ve 12. İmam Muhammed Mehdi’dir (a.s.).

İmam Mehdi (a.s.), Hicri 255 yılında Samarra-Irak’ta dünyaya geldi. Babası 11. İmam Hasan Askeri’dir (a.s.). Babası Hicri 260 yılında Abbasi Halifesi Mut’emid’in emriyle zehir verilerek şehit edilmiştir. Diğer İmamlar da ya kılıçla ya da zehirlenerek şehit edildiği için babası İmam Hasan Askeri (a.s.) tarafından en yakın talebeleri dışındakilerden beş yıl boyunca saklanmıştır.

Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de İmam Mehdi (a.s.) ile ilgili şöyle buyuruyor:

“Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tâbi olun. Bu dosdoğru yoldur.” (Zuhruf, 61).

“Göklerde ve yerde ne varsa, isteyerek ve istemeyerek O’na teslim olmuştur.” (Âl-i İmran, 83).

“Ey İman edenler! Allah’a, peygamberlere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.” (Nisa, 59).

“De ki: Hak geldi bâtıl zail oldu gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkumdur.” (İsra, 81).

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.”(Saf, 8).

Resûlullah (s.a.a.), “Ben peygamberlerin efendisiyim, Ali b. Ebu Talib de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasim vardır. İlki Ali b. Ebu Talib, sonuncusu ise Mehdi’dir” buyurdu.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracak olan Mehdi’dir. Beni hak üzere müjdeleyici olarak gönderene and olsun ki, eğer yeryüzünün ömründen sadece bir gün kalsa dahi Allah o günü o kadar uzatacak ki, sonunda oğlum Mehdi zuhur edecektir. Allah’ın ruhu İsa b. Meryem gökten inecek ve O’nun arkasında namaz kılacaktır. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak saltanatı doğuya ve batıya ulaşacak.” (Feraidu’s-Simtayn, c.2, s.312).

İmam Muhammed Bâkır (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’a and olsun ki, Hz. Adem (a.s.) olduğu günden beri Allah, yeryüzünü Allah’a hidayet eden bir imamsız ve kullarını da hüccetsiz bırakmamıştır. Allah’ın, kullarına Hüccet’i olan İmam olmazsa, yeryüzü baki kalmaz.”(el-Kafi, c.1, s.137).

İmam Ali (k.v.) efendimiz buyurdu ki: “Kaim’in kıyamından hemen önce kızıl ölüm, beyaz ölüm, mevsim çekirgesi ve mevsime ait olmayan benzer kızıl çekirgeler çıkacaktır. Kızıl ölüm katliamdır, beyaz ölüm ise taun’dur.”

İmam Cafer Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kâbe ile aranızda bir engel olduğu zaman zuhuratı bekleyiniz.”

Alimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki; Mehdi (a.s.) ahir zamanda kıyam edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Buhari Sahih’inde, Tarih-i Kebir’de, Müslim Sahih’de, Ebu Davud Sünen’de, İbn-i Mace Sünen’de, Hakim Müstedrek’te, Ahmed b. Hanbel Müsned’de, Tirmizi Sahih’inde Mehdi (a.s.)’ın zuhur edeceğine dair, Peygamberimizden (s.a.a.) naklettikleri hadisler mütevatirdir.

İmam Hasan Askeri (a.s.) şöyle buyurdu: “Doğrusu Benim oğlum, benden sonraki Kaim’dir. Uzun ömürlülükte ve Gaybet’te peygamberlerin sünneti onda vuku bulacaktır. Bu süre çok uzadı diye bazı kalpler taş gibi sertleşecektir. Allah kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışında O’na inanan kalmayacaktır.” (Kemalu’d-Din, s.526).

Hadis, Tarih, Akaid ve Tefsir alanlarında yazılan gerek Ehl-i Beyt, gerekse Ehl-i Sünnet kaynaklarına bakılırsa İmam Mehdi (a.s.) ve kıyamından söz eden ve O’nun özelliklerini açıklayan ilk kişinin

Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Ümmetimin sonunda Mehdi zuhur edecek. Allah O’na yağmurunu gönderecek ve yeryüzü mahsullerini çıkaracak. Malı sahih olarak verecek. Hayvanlar çoğalıp, ümmet yücelecek ve O yedi veya dokuz yıl yaşayacaktır.” (Ramuzu’l-Ahadis, s.508).

İmam Hüseyin (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah O’nun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müşrikler istemese de Allah (c.c.), hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. O’nun Gaybet’e çekildiği dönemde bazı kavimler mürted olacak, bazıları ise dine bağlı kalacaktır. Onlara eziyetler yapılacak ve onlara denilecek ki: Eğer doğru söylüyorsanız bu vaad ne zaman vuku bulacaktır? Biliniz ki, O’nun Gaybet’indeki eziyet ve tekziplere sabretmek, Resûlullah (s.a.a) ile beraber kılıçla cihad etmek gibidir.”(Uyun’ul-Anbar, c.1, s.68).

İmam Muhammed Mehdi (a.s.)’ın hayatında iki tane Gaybet dönemi vardır. Birincisine Gaybet-i Suğra, ikincisine ise Gaybet-i Kübra adı verilir. Gaybet-i Suğra; Mehdi(a.s.)’ın 5 yaşında babası İmam Hasan Askeri (a.s.) zehir verilip şehit edildiği yıl olan Hicri 260 yılından 4. Naibinin (temsilci) vefat ettiği Hicri 329 yılına kadarki dönemde Mehdi (a.s.) kısa süreliğine gözden kaybolması dönemidir.

Bu dönem yaklaşık 70 yıl sürmüştür. Bu dönemde İmam’ın (a.s.) dört tane naibi olmuştur: Osman b. Said Amri, Muhammed b. Osman Said Amri, Hüseyin b. Ruh en-Nevbahti, Ebul Hasan Ali b. Muhammed Es-Samarri. Gaybet-i Suğra dönemindeki bu temsilciler, halkın ihtiyaçlarını, dini sorularını ve humus hakkını İmam’a iletirler. İmam’ın (a.s.) cevap mektuplarını da halka iletirlerdi.

Gaybet-i Kübra dönemi ise; dördüncü temsilcinin Hicri 329/Miladi 942 vefatından zuhur edeceği ahir zamana kadar olan uzun süreliğine gözden kaybolduğu dönemdir.

İmam Mehdi’nin (a.s.) zuhuratından önce; faiz yemek, zina ve diğer kötü işler yaygın bir şekilde yapılacak; sahtekarlık, rüşvet yemek, bidat, gıybet ve dedikodu çoğalacaktır; iffetsizlik, hayasızlık artacak, hicapsız kadınlar çekici elbiselerle ortalıkta dolaşacak, kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara benzeyecekler; iyiliği emredip, kötülükten alıkoymak terk edilecek ve mü’minler hakir, aciz ve mahzun olup, günah ve kötülükleri engelleme kudretine sahip olmayacaklar. İmansızlık, sapıklık ve dinsizlik yaygınlaşacak; İslam ve Kur’an’la amel edilmeyecek ve akrabalık bağları gözetilmeyecek; humus ve zekat ödenmeyecek; kafirler ve sapıklar Müslümanlara baskın olacak ve Müslümanlar bütün işlerinde onları taklit edecektirler…

İmam Mehdi(a.s.)’ın zuhuru öncesi belirtilerden biri, kıyamet hadislerinden olan Peygamberimizin buyurduğu: “Amik ovasında büyük bir savaş çıkacak. Bu savaş Müslümanlar ile Rumlar arasında olacak. Müttefik gibi görünen gayrimüslimler bir milyona ulaşan ordusuyla Müslümanlara saldıracak. Çok kan dökülecek.”

Bilinen alametlerin biri de gökyüzünden yüksek bir sesin duyulmasıdır. Zuhurdan önce Mekke’de gökyüzünden herkesin duyacağı çok yüksek ve müthiş bir ses duyulacaktır, bu ses ilahi ayetlerdendir. Bu seste insanlara, hidayete erişmeleri, İmam Mehdi’ye (a.s.) biat etmeleri ve haktan sapmamaları için O’nun hükmüne karşı çıkmamaları tavsiye edilecektir.

İmam Mehdi (a.s.) uzun bir Gaybet’ten sonra, Hac mevsiminde, Mekke’de Kabe’de Rükn ve Makam arasında zuhur edecektir. Peygamber Efendimizin bayrağı, kılıcı, sarığı ve gömleği O’ndadır. Melekler vasıtasıyla O’na yardım edilecektir. Özel ashabı O’na Mekke’de biat edecek olan 313 kişidir.

İmam’ın (a.s.) hükümetinde yeryüzünün tüm bereketleri ortaya çıkacak; servet, nimet, meyve ve mahsuller çoğalacak, fakirlik ortadan kalkacak ve herkes öyle refah ve nimetlere boğulacak ki, zekat ve sadaka vermek için fakir bulunmayacak ve kimse zekat kabul etmeyecektir.

Ne mutlu o kimselere ki; Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) ve O’nun tertemiz olan Ehl-i Beyt’ini kalben severler, dili ile savunurlar, eli ile yardım ederler. Mehdi’nin(a.s.) zuhuratını beklerler, O’na asker olmak için dua ederler…

(Kaynak: Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Hasan el-Askerî ve İmam Muhammed Mehdi).

 

 

“Haydar Baki adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır”

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ